Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych

 

Jakie są podstawowe cele przyjętej przez QOD Barber Shop Polska polityki prywatności, wykorzystywania plików cookies i ochrony danych osobowych w naszych serwisach internetowych?

 

1. Niniejsza strona zawiera informacje o Polityce prywatności, wykorzystywaniu plików cookies i ochrony danych osobowych w serwisie internetowym w domenie qodbarbershop.pl  oraz sklep.qodbarbershop.pl (określane jako Serwis) stworzonej i przyjętej przez QOD Barber Shop Polska reprezentowaną przez YU-CA Justyna Juszczak-Białożyt z siedzibą w Tychach przy ul.  Bajkowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr NIP 6462758409 w celu:

 • opisania ochrony prywatności użytkowników odwiedzających serwis.
 • udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w tym serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.
 • wskazania w jaki sposób dane osobowe mogą być pozyskiwane przez stronę oraz w jaki sposób są przetwarzane i chronione.

 

2. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisie, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie - bez żadnej odpłatności z tego tytułu - newsletterów.

3. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym.

4. Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.

5. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator tej strony nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów innych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

Jakie informacje o użytkowniku gromadzi Serwis i w jaki sposób je wykorzystuje?

 

Podanie wszelkich danych osobowych w Serwisie jest zawsze dobrowolne, jednak konieczne aby skorzystania z Usług. Bez podania danych osobowych realizacja Usług oraz odpowiedź na zapytanie w formularzach nie będzie możliwe.

Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez administratora strony na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim. Dotyczy to szczególnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. „RODO”.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych mogąc dokonać ich weryfikacji,  poprawienia, usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego pisma do administratora.

Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator przetwarzając dane osobowe wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji własnych Usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

 

Dane osobowe zawarte w formularzach kontaktowych na stronie są przetwarzane na potrzeby zgłoszenia i nie są wykorzystywane w innych celach, chyba, że prawo dopuszcza taką możliwość. Informacje z formularza kontaktowego trafiają na firmową skrzynkę mailową, za której bezpieczeństwo odpowiada hostingodawca. 

Dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej są dodatkowo zabezpieczone poprzez formularze szyfrujące dane - SSL.

Wszelkie dane osobowe jakie są gromadzone poprzez stronę internetową posiadamy wyłącznie poprzez pozostawienie ich przez samego użytkownika. 

Nie korzystamy z danych osobowych ze źródeł trzecich takich jak zewnętrzne bazy danych innych firm.Nigdy i nikomu gromadzonych danych nie ujawniamy, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez QOD Barber Shop Polska zależy od wyrażenia przez nią zgody.

Podkreślamy, że tylko w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, czy formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach serwisu, służą głównie do realizacji zobowiązań QOD Barber Shop Polska wobec klientów (np. dotyczy to usługi dostarczania newsletterów lub przesyłania ofert handlowych).

 

Przypominamy również, że QOD Barber Shop Polska jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisów danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.

 

W jaki sposób QOD Barber Shop Polska wykorzystuje informacje pochodzące z formularzy zamówień na bezpłatne newslettery, innych formularzy realizowanych w serwisie?

 

W ramach serwisu są zamieszczane formularze, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na oferowane przez QOD Barber Shop Polska usługi. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz.

W szczególności zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wydawanych przez QOD Barber Shop Polska wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi zamówiony przez niego newsletter.

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. W każdym czasie użytkownicy Serwisów, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania.

Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisu oraz zamawiających newslettery i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość serwisu i newsletterów do potrzeb osób korzystających z tej formy informacji. Ich przetwarzanie zawsze jednak odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Co to jest plik cookie?

 

Informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

 

W jakich celach QOD Barber Shop Polska wykorzystuje pliki cookies w swoich Serwisach?

 

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu qodbarbershop.pl. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • monitoring dostępności usług.

 

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z QOD Barber Shop Polska, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW;
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościom;
 • płatności internetowe.

 

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics 
 • Google Adwords
 • Facebook
 • Tawk.to

 

Jak można zarządzać plikami cookies?

 

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez QOD Barber Shop Polska lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 

QOD Barber Shop Polska zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez serwis mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

 

W jaki sposób QOD Barber Shop Polska chroni prywatność osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych?

 

Zastrzegamy, że Serwisy nie zbierają, nie monitorują ani nie weryfikują informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik ma zdolność do czynności prawnych.

Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny subskrybować usług świadczonych przez serwis, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

 

Jakie zabezpieczenia stosuje QOD Barber Shop Polska?

 

Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.

 

Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności?

 

Rozwój serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez QOD Barber Shop Polska polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności".

 

W jaki sposób skontaktować się z QOD Barber Shop Polska?

 

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez nas polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach spectrum-marketing.pl, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres - kontakt@qodbarbershop.pl

Znajdziesz u nas


balsamy do brody

 

szampony do brody

 

pomady i woski

 

po goleniu

Produkty


Grooming Spray

Beard Balm

Beard Balm Strengthener

Weiss Beer Shampoo

Stout Beer Shampoo

Beard & Hair Shampoo

Royal Pomade

Killer Pomade

After Shave Lotion

Kontakt


tel. +48 795-800-788

 

kontakt@qodbarbershop.pl

 

 

    

Projekt i realizacja dla QOD Barber Shop Polska od Spectrum Marketing. Wszelkie prawa zastrzeżone ® Polityka prywatności.

Z nimi

współpracujemy

z przyjemnością:

 

 

 

NASZ SKLEP